POLITICI

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

DATE ULTIMEI ACTUALIZĂRI: 16.06.2020

PREAMBUL

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor prezentului site (denumit în continuare și                 “Site-ul”) se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, precum și a cerințelor impuse de legislația națională.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum şi respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată de prelucrare.

Prin prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal vă vom explica, pe scurt, atât ce înseamnă “date cu caracter personal” și prelucrarea acestora, precum și ce date colectăm, în ce scopuri le folosim și care este temeiul legal în baza căruia le folosim.

De asemenea, vă vom explica cui putem transfera datele dumneavoastră personale, care este perioada de stocare a datelor, precum și ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea acestora și unde vă puteți exercita aceste drepturi.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL

TRUSTMED SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Strada Vasile Gherghel nr. 80,                 Sector 1, București, cod poștal 011524, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/17962/2006 și cod unic de înregistrare 19176459, este operatorul datelor cu caracter personal ale vizitatorilor prezentului Site.

NOȚIUNEA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect.

NOȚIUNEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PERSOANELE VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunteți vizat(ă) de prelucrarea datelor de către societatea noastră în următoarele cazuri:

a) Utilizați Site-ul nostru, caz în care anumite date sunt prelucrate în mod automat prin module cookie;

b) Ne contactați direct și ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal prin una dintre modalitățile menționate la secțiunea “Contact” a Site-ului, respectiv direct la sediul social, pe adresa de e-mail, prin fax sau la nr. de telefon afișat;

c) O persoană care ne-a contactat prin intermediul modalităților menționate pe Site a dezvăluit date cu caracter personal care vă aparțin;

d) Datele dumneavoastră ne-au fost comunicate de LifeScan IP Holdings, LLC, prin intermediul agentului pentru asistență clienți (customer care line agent) contactat de dvs. prin Verde pentru asistență clienți – 0800-896-976.

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în momentul în care vizitați Site-ul nostru sau ne contactați și ne transmiteți date prin una dintre modalitățile menționate în secțiunea “Contact” a Site-ului, respectiv direct la sediul social, pe adresa de e-mail, prin fax sau la nr. de telefon afișat.

Vă rugăm să nu ne transmiteți date cu caracter personal ale altor persoane, în special date sensibile sau numere de identificare la nivel național (precum CNP sau Serie și Nr. Act de Identitate).

În cazuri excepționale în care ne transmiteți date cu caracter personal ale altor persoane, este obligatoriu ca dumneavoastră să fi informat în prealabil persoana respectivă în legătură cu prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, trebuie ca dumneavoastră să fi obținut în prealabil acordul respectivei persoane pentru transmiterea datelor sau să existe un alt temei legal în baza căruia ne-ați transmis datele. 

Putem obține datele dumneavoastră de identificare și contact și în cazul în care acestea ne-au fost comunicate de partenerul nostru contractual LifeScan IP Holdings, LLC, prin intermediul agentului pentru asistență clienți (customer care line agent) contactat de dvs. prin Tel. Verde pentru asistență clienți – 0800-896-976. 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra includ:

 • Informații care ne sunt furnizate direct:
 • Date de identificare: nume și prenume;
 • Date de contact: e-mail, număr de telefon;
 • Alte date cu caracter personal care ne sunt furnizate prin e-mail, telefon, fax sau direct la sediul social;

Vă rugăm să nu ne transmiteți date sensibile precum date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

 • Informații pe care le prelucrăm automat:

Datele rezultate din navigarea pe Site-ul nostru, colectate prin intermediul modulelor cookie și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind modulele cookie.

 • Informații care ne sunt transmise de partenerul nostru contractual LifeScan IP Holdings, LLC:

Date de identificare (nume prenume) și date de contact (adresă, e-mail, nr. de telefon) transmise de dumneavoastră agentului pentru asistență clienți (customer care line agent) prin intermediul Tel. Verde pentru asistență clienți – 0800-896-976.

TEL. VERDE PENTRU ASISTENȚĂ CLIENȚI

Tel. Verde pentru asistență clienți – 0800-896-976 – afișat pe site-ul nostru este gestionat de partenerul nostru contractual LifeScan IP Holdings, LLC, prin intermediul unui agent externalizat pentru asistență clienți (outsourced customer care line agent).

Agentul externalizat pentru asistență clienți ne poate transfera datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume) și datele dumnevoastră de contact (adresă, e-mail, nr. de telefon), în cazul în care  acest transfer este necesar pentru remedierea problemelor legate de funcționarea glucometrelor OneTouch® achiziționate de dumneavoastră, respectiv în situații care implică înlocuirea unor glucometre achiziționate de clienți care nu funcționează corespunzător ori situații similare.

Pentru a afla mai multe legate de prelucrarea datelor personale de către LifeScan IP Holdings, LLC, puteți consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul oficial al acestora, respectiv  https://www.onetouch.com/privacy-policy.

MODULE COOKIE

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente pe care un utilizator le folosește ca să acceseze Internetul. 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet “pasiv”, nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului. 

Un cookie este format din 2 părți: (i) numele și (ii) continutul sau valoarea cookie-ului, iar durata de existență a unui cookie este determinată. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul asociat web-serverului respectiv.

Pentru a afla mai multe detalii legate de cookie-urile pe care le folosim pe acest Site, vă rugăm să accesați aici Politica noastră privind modulele cookie, care face parte integrantă din prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

SITE-URI TERȚE

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau gestionate de alte companii. Nu avem niciun  control asupra conținutului acestor site-uri și nici asupra datelor cu caracter personal pe care acestea le-ar putea prelucra. Când alegeți să accesați un astfel de site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Politica de confidențialitate și Termenii și Condițiile ce se aplică acelui site.

SCOPURILE ÎN CARE PUTEM PRELUCRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate anterior în următoarele scopuri: 

 • Pentru a putea răspunde la solicitările/întrebările/reclamațiile pe care ni le transmiteți în mod direct;
 • Pentru a remedia problemele legate de funcționarea glucometrelor OneTouch® achiziționate de dumneavoastră sau probleme similare;
 • Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Site-ului nostru;
 • Pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre sau ale terților, inclusiv în instanță.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră (în cazul modulelor cookie, cu excepția celor care sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Site-ului);
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale, care necesită protejarea datelor cu caracter personal;

Interesele legitime urmărite de noi sau de o parte terță sunt următoarele:

 • Acordarea unui răspuns la solicitările/întrebările/reclamațiile pe care ni le transmiteți în mod direct;
 • Verificarea veridicității și acurateții solicitărilor/reclamațiilor/informațiilor pe care ni le transmiteți în mod direct;
 • Asigurarea funcționării corespunzătoare a Site-ului nostru;
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes, inclusiv în instanță.

 TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera anumite date cu caracter personal partenerilor contractuali sau împuterniciților noștri care asigură servicii operaționale precum IT (dezoltare și mentenanță Site), servicii de curierat, servicii juridice. Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către instituții și/sau autorități publice, la solicitarea acestora, dacă această solicitare are la bază un temei legal. 

Nu vindem și nu transferăm datele personale ale Utilizatorilor către terți în scopuri comerciale.

Putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în cazul în care transferul este necesar pentru prelucrarea datelor potrivit scopurilor prelucrării menționate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

STOCAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor în care au fost colectate. 

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă acorda un răspuns la întrebările pe care ni le transmiteți în mod direct în legătură cu produsele OneTouch® existente pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt păstrate pe perioada existenței interesului legitim, dar nu mai mult de 7 zile calendaristice de la ultima interacțiune pe care ați avut-o cu noi.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru a răspunde unei cereri/reclamații formulate de dumneavoastră sau pentru a remedia problemele legate de funcționarea glucometrelor OneTouch® achiziționate de dumneavoastră sau probleme similare, datele personale vor fi păstrate pe perioada necesară soluționării respectivei cereri/reclamații sau respectivei probleme legată de funcționarea glucometrelor OneTouch® sau unei alte probleme similare.

Putem păstra anumite date cu caracter personal în măsura în care suntem obligați prin lege, în cazul în care informațiile/materialele sunt relevante pentru orice procedură judiciară potențială sau în curs de desfășurare, precum și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI EXERCITAREA ACESTORA

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor – dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, conform celor menționate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de acces asupra datelor – puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către societatea noastră și puteți solicita accesul la acestea. La cerere, vi se va elibera o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor personale în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea respectivelor date personale (pe perioada necesară pentru a analiza dacă acele date sunt sau nu exacte) ori în cazul în care prelucrarea se dovedește a fi ilegală, dar dvs. nu doriți ștergerea respectivelor date;
 • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale, din motive precum situația particulară în care vă aflați, în situațiile expres reglementate de lege (spre exemplu prelucrarea datelor întemeiată pe interesul legitim al societății noastre);
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date, într-un format structurat, care poate fi citit automat. Acest drept este aplicabil numai în cazul în care prelucrarea datelor personale are ca temei legal fie necesitatea prelucrării pentru încheierea/executarea unui contract, fie consimțământul dvs., iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără să fie necesar să vă motivați în vreun fel opțiunea. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă și legală;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate de prelucrare a datelor care ar putea fi luate de către societarea noastră – în cazul în care luăm decizii automate în legătură cu datele dvs. personale, puteți fie să cereți și să obțineți intervenția umană, fie să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare ori să contestați decizia automată;
 • Dreptul de a depune plângere – dacă considerați că acest lucru este necesar, puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor atât la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, cât și în fața instanței judecătorești competente.


Cu toate acestea, este important de reținut faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt drepturi absolute. Prin urmare, există excepții cu privire la exercitarea acestora, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să putem decide dacă aceasta este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dumneavoastră. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor dumneavoastră de a depune plângere la ANSPDCP și de a vă adresa justiției.

Ca regulă, cererea dumneavoastră va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni dacă situația dumneavoastră este deosebit de complexă sau numărul cererilor este foarte mare, caz în care vă vom comunica motivele întârzierii în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii.

DATE DE CONTACT PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a vă exercita drepturile menționate anterior, puteți transmite către TRUSTMED SRL o cerere scrisă, datată și semnată:

 1. a) Pe adresa de e-mail [email protected]   sau
 2. b) La sediul social din Strada Vasile Gherghel nr. 80, Sector 1, Bucuresti, cod poștal 011524.

Dacă nu vă putem identifica, nu vom putea da curs cererii dumneavoastră, motiv pentru care cererile anonime nu vor fi luate în considerare.

ACTUALIZĂRI/MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne rezervăm dreptul de a actualiza/modifica prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul modificării legislației aplicabile.

În cazul oricărei actualizări/modificări, vom afișa pe Site noua versiune a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. Data ultimei actualizări/modificări din partea superioară a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal va indica data la care acestea a fost efectuată și de la care se aplică.

Utilizarea în continuare a Site-ului după publicarea unei noi versiuni a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezintă acceptarea de către dumneavostră a tuturor modificărilor aduse.

În consecință, de fiecare dată când vizitați acest Site, vă rugăm să verificați dacă a fost afișată o nouă versiune a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.